Onderhoudsbericht: Onderbrekingen in de dienstverlening worden verwacht op 7 juli 2024 van 9:00 AM naar 14:00 PM EST.

Voorwaarden van de Dienst

MASSIVE.IO

LET OP: ONDER VOORBEHOUD VAN BETALING VAN DE TOEPASSELIJKE VERGOEDINGEN, WORDEN DE SOFTWARE, DIENSTEN EN DOCUMENTATIE DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST WORDEN GELEVERD, AAN U IN LICENTIE GEGEVEN DOOR MASV, EEN MERK VAN MASV INC. ("MASV"), OF HAAR GEAUTORISEERDE DISTRIBUTEURS EN WORDEN NIET VERKOCHT. DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPERKINGEN OP VERKLARINGEN, GARANTIES, VOORWAARDEN, RECHTSMIDDELEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE SOFTWARE.

SERVICEVOORWAARDEN

Deze Servicevoorwaarden (de "Servicevoorwaarden"), inclusief het onderliggende MASSIVE.io Privacybeleid (samen met de Servicevoorwaarden, de "Voorwaarden"), alsmede een eventuele inkooporder, zijn van toepassing op uw gebruik van de diensten voor bestandsoverdracht (de "Diensten") die beschikbaar zijn via de MASSIVE.io website en de web- en desktopapplicaties voor bestandsoverdracht (inclusief maar niet beperkt tot "MASV"), beschikbaar op massive.io (de "Website") die eigendom is van en beheerd wordt door MASV Inc. ("wij", "wij", of "onze" of "MASV").

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Services gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van MASV en de Diensten is gebaseerd op uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers die toegang hebben tot of gebruik maken van de Diensten of de MASV-applicaties downloaden of gebruiken. Indien u Diensten heeft gekocht, dan is uw aankooporder ("Purchase Order") ook van toepassing op uw gebruik van de Diensten. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen uw Inkooporder en deze Voorwaarden, heeft uw Inkooporder alleen voorrang boven deze Voorwaarden voor zover er sprake is van een dergelijke tegenstrijdigheid.

 1. Aanvaarding van de voorwaarden

Door de Diensten of MASV te bezoeken of te gebruiken stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en accepteert u alle juridische gevolgen. Indien u het geheel of gedeeltelijk niet eens bent met deze Voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Diensten of MASV-applicaties te downloaden.

Indien u een agent of werknemer van een andere entiteit bent, verklaart en garandeert u dat (a) de persoon die deze overeenkomst aanvaardt naar behoren gemachtigd is om deze overeenkomst namens deze entiteit te aanvaarden en deze entiteit te binden, en (b) deze entiteit volledig bevoegd is, als rechtspersoon of anderszins, om deze overeenkomst aan te gaan en haar verplichtingen hieronder uit te voeren.

2. Diensten

De Diensten worden beschikbaar gesteld als onderdeel van een eenvoudig en snel systeem voor bestandsoverdracht waarmee gebruikers gegevensbestanden kunnen verplaatsen via ons wereldwijde privé-netwerk (het "MASV Platform"), dat toegankelijk is via de MASV-applicaties. MASV kan ook technische publicaties beschikbaar stellen met betrekking tot de installatie en het gebruik van de softwaretoepassingen en Diensten, zoals naslagwerken, gebruikers-, installatie-, systeembeheerder- en technische handleidingen en release notes (de "Documentatie").

Wij kunnen ook de mogelijkheid bieden om uw eindgebruikers een professionele ervaring te bieden via aangepaste portalen waar u uw eigen afbeeldingen, logo en e-mailnotificatie-sjablonen kunt toevoegen en een merk-URL kunt gebruiken (d.w.z. "company.portal.masv.app") ("Branded Portal").

3. Betaling voor de dienst

Wij bieden verschillende Services modellen aan waarin verschillende Services niveaus, vergoedingen en factureringsvoorwaarden zijn vastgelegd. Waar wij meer dan één Services-model aanbieden, kunt u het Services-model kiezen dat aan uw behoeften voldoet, en worden de kosten voor dat Services-model aan u in rekening gebracht in overeenstemming met uw Aankoop Order. Wij kunnen in de toekomst andere Services-modellen introduceren. Voor meer informatie over onze Services modellen en de bijbehorende vergoedingen, kunt u terecht op massive.io.

4. Vergoedingen en belastingen naar rato van het gebruik

Vergoedingen. U stemt ermee in ons alle vergoedingen (gezamenlijk de "Vergoedingen") te betalen die vereist zijn op basis van uw gebruik van de Diensten en het Dienstenmodel dat u geselecteerd heeft, zoals uiteengezet in uw Inkooporder. Tenzij anders aangegeven, worden Vergoedingen uitgedrukt in de valuta van de Verenigde Staten Dollar ("USD") en zijn deze verschuldigd voordat wij uw bestanden via het MASV Platform zullen overdragen. Alle vooruitbetaalde Vergoedingen worden niet terugbetaald, behalve in het geval van een onderbreking van de Diensten of een fout in de Diensten die niet door u is veroorzaakt en die ofwel verhindert dat uw bestandsoverdracht kan worden ontvangen door de ontvanger(s) die u aanwijst, of die resulteert in een bestand dat wordt overgedragen dat beschadigd, verminkt of anderszins onjuist is. Om twijfel te voorkomen, geeft een tijdelijke opschorting van een overdracht die vervolgens wordt hervat u geen recht op een terugbetaling.

Betaling. Tenzij anders aangegeven in uw Aankoop Order, worden de Vergoedingen voor de Diensten berekend op een "pay-as-you-go" basis en gefactureerd op maandelijkse basis. Betaling is verschuldigd binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur. De Vergoedingen zijn betaalbaar per creditcard en u dient ons geldige en actuele creditcardfactuurgegevens te verstrekken om van de Diensten gebruik te kunnen maken. Door gebruik te maken van de Diensten, machtigt u ons om de credit card in ons bestand te belasten voor de door u gemaakte Vergoedingen. Betalingen worden verwerkt door Stripe Payments, een derde partij betalingsverwerker en u stemt er hierbij mee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze betalingsverwerker.

Niet-betaling van verschuldigde vergoedingen. Als uw rekening achterstallig is, behouden wij ons het recht voor om, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen, de activiteit op uw rekening te beperken, wat betekent dat uw toegang tot specifieke inhoud of functies van de Diensten zal worden uitgeschakeld, tenzij of totdat u de openstaande bedragen betaalt die u verschuldigd bent voor uw gebruik van de Diensten.

Belastingen.De Vergoedingen zijn exclusief toepasselijke belastingen. U bent verantwoordelijk voor alle verkoopbelastingen, gebruiksbelastingen, belastingen over de toegevoegde waarde of andere belastingen of heffingen, zoals van toepassing, die verschuldigd zijn met betrekking tot de Diensten, of anderszins voortvloeien uit of in verband staan met deze Overeenkomst, met uitzondering van onze inkomstenbelastingen.

Wijzigingen in de vergoedingen. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd onze prijzen of ons prijsmodel wijzigen. Wijzigingen in prijzen of prijsmodellen zullen onmiddellijk worden doorgevoerd zoals bijgewerkt op de website of met kennisgeving aan u en zullen worden toegepast voor alle volgende Diensten.

Promotionele aanbiedingen. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd promotieaanbiedingen beschikbaar stellen, die onderworpen zullen zijn aan de voorwaarden van dergelijke aanbiedingen zoals die van tijd tot tijd door ons worden gepubliceerd. Niettegenstaande dergelijke promotionele aanbieding voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van dergelijke promotionele aanbiedingen of dergelijke promotionele aanbiedingen op elk gewenst moment op te schorten. Een promotionele aanbieding kan niet worden verkocht, overgedragen of gecombineerd met een andere aanbieding, en is ongeldig indien gewijzigd of gereproduceerd. Een promotionele aanbieding is niet geldig voor de verlenging van een bestaand abonnement of een eerdere aankoop. Een promotionele aanbieding heeft geen contante waarde. Wij behouden ons het recht voor om promotionele aanbiedingen op elk gewenst moment te beëindigen, niettegenstaande enige andere andersluidende voorwaarden.

Eerlijk gebruik. Het gebruik van de Diensten is onderworpen aan billijk gebruik, en is afhankelijk van het feit dat u de Diensten waarvoor u een abonnement hebt, gebruikt binnen een normaal gebruiksbereik en op een manier die geen buitensporige of onredelijke capaciteit verbruikt met betrekking tot de Diensten die u gebruikt. Wij kunnen alle of een deel van de aan u verleende Diensten onmiddellijk opschorten, beperken, wijzigen of beëindigen, of andere noodzakelijke beschermingsmaatregelen treffen, indien wij vaststellen dat u in strijd met dit beleid handelt, zoals door ons naar eigen goeddunken wordt bepaald.

 5. Inhoud

Onze Diensten staan u toe bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Inhoud") te plaatsen, te linken, op te slaan, te delen, over te dragen of anderszins beschikbaar te maken. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die u op of via de Diensten plaatst, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

U verklaart en garandeert dat: (a) de Content van jou is (je bent er de eigenaar van) of dat je het recht hebt om deze te gebruiken, te plaatsen, te linken, op te slaan, te delen of over te dragen of anderszins beschikbaar te stellen en ons de rechten en licentie te verlenen zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (b) het gebruik, plaatsen, linken, opslaan, delen of overdragen van jouw Content op of via de Diensten geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of enige andere rechten van enige persoon.

U verklaart en garandeert verder dat indien wij u onze diensten aanbieden op een Branded Portal, wij niet aansprakelijk zijn jegens u of derden voor schade die voortvloeit uit het gebruik, hergebruik of aanpassing van een afbeelding, logo, sjabloon voor e-mailberichten of door u gekozen branded URL, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtelijk beschermde werken of handelsmerken. U gaat ermee akkoord MASV te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke claim van een derde partij die stelt dat er inbreuk is gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten op basis van uw gebruik van de Branded Portal of enige Diensten.

We houden niet actief toezicht op Inhoud die u op of via de Diensten plaatst, maar we behouden ons alle rechten voor om mededelingen of materialen te blokkeren of te verwijderen waarvan we vaststellen dat ze: (a) beledigend, lasterlijk of obsceen; (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend; (c) in strijd met een auteursrecht, handelsmerk of, ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of; (d) aanstootgevend of anderszins onaanvaardbaar voor ons naar eigen goeddunken.

U erkent dat wij, door u de mogelijkheid te bieden door gebruikers gegenereerde inhoud op de Diensten te bekijken en te verspreiden, slechts optreden als een passief kanaal voor dergelijke verspreiding en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op ons nemen met betrekking tot enige Inhoud of activiteiten op de Diensten.

6. Kennisgeving en verwijdering

Wij staan geen activiteiten toe die het auteursrecht schenden en inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten op de Diensten, en zullen alle tekst, muziek, video's of andere inhoud verwijderen indien wij op de juiste wijze op de hoogte worden gesteld dat dergelijke inhoud inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een ander.

Indien u eigenaar bent van een auteursrecht of een agent daarvan en van mening bent dat enige Inhoud inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u een kennisgeving indienen door onze Copyright Agent schriftelijk te voorzien van de volgende informatie:

  • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden;
  • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt, met inbegrip van de URL (d.w.z. het adres van de webpagina) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk;
  • Identificatie van de URL of een andere specifieke locatie op de Website waar het materiaal zich bevindt dat volgens u inbreuk maakt;
  • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
  • Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Voor vragen over onze procedures voor kennisgeving en verwijdering kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] of per post op 330-1554 Carling Ave, Ottawa Ontario, Canada, K1Z 7M4, ter attentie van: MASV Inc., Copyright Agent.

7. Rekeningen

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons informatie verstrekken die op dat moment juist, volledig en actueel is. Alle persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld, is onderworpen aan ons Privacybeleid. Telkens wanneer u gebruik wenst te maken van de Diensten dient u uw accountgegevens bij te werken indien (als gevolg van een wijziging in de omstandigheden, een oorspronkelijke fout of anderszins) die gegevens op dat moment onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn. Indien u dit niet doet, betekent dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Diensten.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Services is of bij een service van een derde partij.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

8. Intellectuele Eigendom

MASV IP. De Diensten en alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, grafieken of code zijn eigendom van MASV en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag delen van het materiaal van de verschillende delen van de Diensten alleen voor uw eigen niet-commerciële gebruik weergeven en kopiëren, downloaden of afdrukken. Elk ander gebruik is strikt verboden en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Deze voorwaarden verlenen u geen licentie voor het gebruik van enig handelsmerk van MASV of haar dochterondernemingen. U stemt er verder mee in geen eigendomsvermeldingen te gebruiken, te wijzigen of te verwijderen uit materialen die u van de Diensten hebt gedownload.

Diensten licentie. Onder voorbehoud van deze Voorwaarden, inclusief betaling van alle van toepassing zijnde Vergoedingen voor uw Diensten, verleent MASV u een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-onder-sublicentieerbare, interne licentie om de Diensten gedurende de Termijn te gebruiken in overeenstemming met de specificaties van de Diensten zoals vermeld op uw Aankooporder (inclusief, zonder beperking, het toegestane aantal gebruikers of de totale omvang van het pakket).Het recht om de Diensten te gebruiken wordt in licentie gegeven, niet verkocht.

Aanvraag licentie. Indien u de MASV-applicatie downloadt, dan verleent MASV u, afhankelijk van de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst en uw betaling van de van toepassing zijnde Vergoedingen, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, interne licentie voor het gebruik van de MASV-applicatie en alle kopieën daarvan, en zoveel kopieën van de Documentatie als redelijkerwijs nodig zijn om uw toegestane gebruik van de MASV-applicatie te ondersteunen. Alle kopieën van de applicatie zullen alle handelsmerken, auteursrechtmededelingen, legenda's met betrekking tot beperkte rechten, eigendomsaanduidingen en dergelijke bevatten, precies zoals deze verschijnen op de kopie van de MASV-applicatie die oorspronkelijk aan u is verstrekt. Er worden u geen andere rechten op de MASV applicatie of Documentatie verleend.

Beperkingen. U zult de Diensten of MASV niet onderwerpen aan reverse engineering, disassembleren, reverse vertalen, decompileren of op enige andere wijze decoderen, behalve voor zover de voorgaande beperking uitdrukkelijk verboden is door de toepasselijke wetgeving niettegenstaande een contractuele verplichting tot het tegendeel. U erkent en stemt ermee in dat er geen rechten met betrekking tot de broncode van de MASV applicatie of Diensten aan u worden verleend. U zult de Diensten of MASV niet distribueren, leasen, verhuren, er een zekerheidsbelang in stellen, toewijzen of anderszins overdragen, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst. U zult geen afgeleide werken van de Diensten of MASV wijzigen of creëren of de Diensten of MASV geheel of gedeeltelijk samenvoegen met een ander programma. U zult geen gebruik maken van de Diensten of MASV of de Diensten of MASV beschikbaar stellen aan derden als onderdeel van een servicebureau, time-sharing service, applicatie service provider aanbod, software-as-a-service aanbod of enig ander managed service aanbod. U zult geen prestatie-, benchmarking- of functiegerelateerde informatie over de Diensten of MASV openbaar maken. U stemt er verder mee in geen enkel deel van de Diensten of MASV of vertrouwelijke informatie aan derden bekend te maken, over te dragen of anderszins te verstrekken, behalve zoals hierin uitdrukkelijk is toegestaan.

9. Links naar andere websites

De diensten en de MASV-applicatie kunnen links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door MASV.

MASV heeft geen zeggenschap over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en stemt er verder mee in dat MASV niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

10. Beëindiging

Wij kunnen de toegang tot onze Diensten onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, indien u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden blijven van kracht na beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid.

Bij beëindiging zal uw recht om de Diensten te gebruiken onmiddellijk eindigen. Indien u uw account wenst te beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de Diensten.

11. Schadeloosstelling

U stemt ermee in MASV, haar opdrachtgevers, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, werknemers, aannemers, licentiegevers, licentiehouders, leveranciers en agenten, te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen, verliezen, schade, verliezen, verplichtingen, kosten, acties of eisen.

Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (a) juridische en boekhoudkundige kosten als gevolg van uw gebruik van de Diensten; (b) uw schending van een van deze Voorwaarden; (c) alles wat u plaatst op of uploadt naar de Diensten; en (d) elke activiteit met betrekking tot uw account, inclusief uw gebruik van de Diensten op een manier die in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving. Dit omvat elk nalatig of illegaal gedrag door u, elke persoon of entiteit die toegang krijgt tot de Diensten met gebruik van uw account, ongeacht of deze toegang verkregen is via frauduleuze of illegale middelen.

12. Beperking van aansprakelijkheid

MASV, haar bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, direct of indirect, incidenteel, speciaal, gevolgschade of bestraffende schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot economisch verlies, verlies of schade aan elektronische media of gegevens, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit (a) uw toegang tot of gebruik van de Diensten of MASV; (b) uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten MASV; (c) enig gedrag of inhoud van derden op of gerelateerd aan de Services MASV; (d) enige inhoud verkregen van of via de Services MASV; en (e) de ongeautoriseerde toegang tot, gebruik van of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere rechtsvordering, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs indien een hierin uiteengezette remedie niet aan haar wezenlijke doel blijkt te hebben voldaan.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASV VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST OF UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF MASV, HETZIJ OP GROND VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF OP GROND VAN ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, HOGER ZIJN DAN HET TOTALE BEDRAG DAT U OP GROND VAN DEZE VOORWAARDEN HEBT BETAALD OF, MET BETREKKING TOT EEN ENKEL INCIDENT, HET BEDRAG DAT U OP GROND VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTEN HEBT BETAALD IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT. DE BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE VERMEENDE INBREUK OF HET VERMEENDE VERZUIM AL DAN NIET EEN INBREUK OF VERZUIM IS OP EEN FUNDAMENTELE VOORWAARDE OF TERMIJN OF EEN FUNDAMENTELE INBREUK.

DE AFWIJZING VAN VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN EN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VORMEN EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DEZE OVEREENKOMST. U ERKENT DAT ZONDER DE AFWIJZING VAN VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN EN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, NOCH MASV, NOCH EEN VAN HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS DE IN DEZE OVEREENKOMST VERLEENDE RECHTEN ZOU VERLENEN.

13. Disclaimer en niet-afstand van rechten

MASV geeft geen garanties, toezeggingen, voorwaarden of zekerheden van welke aard dan ook met betrekking tot de website en de bijbehorende technologie. Alle beweerdelijk van toepassing zijnde garanties, voorwaarden en bepalingen zijn uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan. Uw gebruik van de Diensten is geheel voor uw eigen risico. De Diensten en MASV worden geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. De Diensten en MASV worden geleverd zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

MASV, haar dochterondernemingen, aangesloten maatschappijen en licentiegevers garanderen niet dat (a) de Diensten en MASV ononderbroken, veilig of beschikbaar zijn op elk tijdstip of locatie; (b) eventuele fouten of defecten gecorrigeerd zullen worden; (c) de Diensten en MASV vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten; of (d) de resultaten van het gebruik van de Diensten en MASV aan uw eisen zullen voldoen.

De Diensten zijn niet fouttolerant en zijn niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld voor gebruik in of in combinatie met on-line besturingsapparatuur in gevaarlijke omgevingen die een faalveilige werking vereisen, zoals bij de exploitatie van nucleaire installaties, luchtvaartnavigatiesystemen, luchtverkeersleiding of directe levensondersteunende machines. MASV, haar licentiegevers, leveranciers, onderaannemers en distributeurs wijzen uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of impliciete verklaringen, garanties en/of voorwaarden voor dergelijk gebruik van de hand.

Indien u inbreuk maakt op één van deze Voorwaarden en MASV besluit niet onmiddellijk in te grijpen, of besluit in het geheel niet in te grijpen, dan heeft MASV nog steeds recht op alle rechten en rechtsmiddelen op een later tijdstip, of in een andere situatie, waarin u inbreuk maakt op deze Voorwaarden. MASV doet geen afstand van enige van haar rechten. MASV is niet verantwoordelijk voor enige vermeende schending van deze Voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar macht. Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft geen recht op handhaving.

U mag uw rechten onder deze Voorwaarden niet toewijzen, in sublicentie geven of anderszins overdragen.

14. Uitsluitingen

Zoals hierboven uiteengezet, staan sommige rechtsgebieden de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toe, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Provinciale wetten van Canada kunnen van toepassing zijn op bepaalde producten en geleverde diensten.

15. Evaluatie Proef

Indien u zich registreert voor een gratis proefperiode van de Diensten, dan verleent MASV u, met inachtneming van deze Voorwaarden, een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-onder-sublicentieerbare, interne licentie voor het gebruik van de Diensten voor evaluatiedoeleinden gedurende de van toepassing zijnde proefperiode. Voor de doeleinden van deze Voorwaarden betekent "Proefperiode" de periode vanaf uw registratie voor het gebruik van een gratis proefversie van de Diensten tot de vroegste van (a) het einde van de gratis proefperiode waarvoor u zich heeft geregistreerd (welke proefperiode veertien (3) dagen is, tenzij anders vermeld op de registratiepagina voor de gratis proefversie van de Diensten), (b) uw gebruik van alle toegewezen bestandsruimte; of (c) de ingangsdatum van een door u besteld betaald abonnement op de Diensten. MASV kan de proefperiode voor een gratis proefversie van de Diensten op elk gewenst moment naar eigen goeddunken beëindigen en kan elk verzoek voor een gratis proefversie van de Diensten naar eigen goeddunken accepteren of weigeren. NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERE BEPALING IN DEZE VOORWAARDEN, IS DE TOEGANG TOT DE GRATIS PROEFVERSIE VAN DE DIENSTEN OP EEN "AS-IS" BASIS ZONDER ENIGE VERKLARINGEN, GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK. Aanvullende voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de gratis proefversie van de Diensten kunnen worden vermeld op de toepasselijke registratiepagina of op de Aankooporder. Dergelijke aanvullende voorwaarden worden door middel van verwijzing in deze Voorwaarden opgenomen.

16. Eindgebruikers U.S. Overheid

De MASV-softwareapplicatie, -diensten en -documentatie zijn elk een "commercieel artikel" zoals die term wordt gedefinieerd in FAR 2.101, bestaande uit "commerciële computersoftware" en "commerciële computersoftwaredocumentatie" zoals die termen worden gedefinieerd in FAR 12.212, en worden uitsluitend als commerciële eindproducten aan de Amerikaanse regering verstrekt. Eindgebruikers bij de overheid verwerven de in deze Overeenkomst beschreven rechten voor de Spoedapplicatie en -diensten in overeenstemming met: (a) voor verwerving door of namens civiele agentschappen, de voorwaarden zoals uiteengezet in FAR12.212; of b) voor verwerving door of namens eenheden van het Ministerie van Defensie, de voorwaarden zoals uiteengezet in DFARS 227.7202. Het gebruik van de MASV-applicatie en -diensten wordt verder beperkt door de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Ten behoeve van enig toepasselijk overheidsgebruik zijn de Rush Applicatie en Diensten uitsluitend ontwikkeld op particuliere kosten en zijn handelsgeheimen van MASV (een merk van MASV Incorporated) voor het doel van enige Freedom of Information-wetgeving of enige andere openbaarmakingswet, -regelgeving of -bepaling.

17. Uitvoerbeperkingen

De MASV-applicatie en -diensten en gerelateerde informatie zijn onderhevig aan export- en importbeperkingen. Door de MASV-applicatie en -diensten en/of gerelateerde informatie te downloaden, te installeren of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, niet onder controle staat van, en geen staatsburger of inwoner bent van een land waarnaar de export van de MASV-applicatie en -diensten en/of gerelateerde informatie verboden is door de wet- en/of regelgeving van Canada of de Verenigde Staten. U verklaart en garandeert tevens dat u geen persoon bent naar wie het exporteren van de MASV applicatie en diensten en/of gerelateerde informatie verboden is door de wet- en/of regelgeving van Canada of de Verenigde Staten. U zult voldoen aan de exportwetten en regelgeving van Canada en de Verenigde Staten die van toepassing zijn op de MASV Application en Services en gerelateerde informatie en u zult voldoen aan alle lokale wetten en/of regelgeving in uw rechtsgebied die van invloed kunnen zijn op uw recht om de MASV Application en Services of gerelateerde informatie te exporteren, te importeren of te gebruiken en u verklaart en garandeert dat u hebt voldaan aan alle van toepassing zijnde wetten en/of regelgeving. De MASV Applicatie en Diensten en gerelateerde informatie zullen niet gebruikt worden voor doeleinden die verboden zijn door exportwetten en/of regelgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de verspreiding van nucleaire, chemische of biologische wapens. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vereiste toestemmingen voor enige latere export, import of gebruik van de MASV Applicatie en Diensten of verwante informatie.

18. Toepasselijk recht; taal

Deze Voorwaarden worden beheerst door, en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met, de wetten in de provincie Ontario en de wetten van Canada, zoals van toepassing. De provinciale rechtbanken in Ottawa, Ontario hebben exclusieve jurisdictie over alle geschillen die ontstaan met betrekking tot deze Voorwaarden of uw Aankoop Order.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Diensten, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, mondeling of anderszins, met betrekking tot de Diensten.

Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle bijbehorende documenten in het Engels worden opgesteld. C'est la volonté expresse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s'y rattachent soient rédigés en anglais.

19. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Diensten of MASV nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u de website en de Diensten niet langer te gebruiken.

20. Neem contact met ons op

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact opnemen met [email protected].

Laatst bijgewerkt: 23 november 2022

© Copyright 2019-2022 MASV Inc. De hierin opgenomen informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.