MASV Licentieovereenkomst Eindgebruiker

MASSIVE.IO

LET OP: ONDER VOORBEHOUD VAN BETALING VAN DE TOEPASSELIJKE VERGOEDINGEN WORDEN DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST WORDEN GELEVERD, AAN U IN LICENTIE GEGEVEN DOOR MASV INCORPORATED ("MASV"), OF HAAR GEAUTORISEERDE DISTRIBUTEURS EN WORDEN DEZE NIET VERKOCHT. DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPERKINGEN OP VERKLARINGEN, GARANTIES, VOORWAARDEN, RECHTSMIDDELEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE SOFTWARE.


MASV

Commerciële softwarelicentie

BELANGRIJK: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE DOWNLOADT, INSTALLEERT OF GEBRUIKT. DEZE OVEREENKOMST VORMT EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN MASV INC. EN BEVAT DE VOORWAARDEN WAARONDER U EEN LICENTIE VERKRIJGT OM DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE TE GEBRUIKEN, TENZIJ UW GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE ANDERSZINS ONDERWORPEN IS AAN EEN APARTE LICENTIEOVEREENKOMST TUSSEN U EN MASV (MASV). ALS U DE SOFTWARE EN/OF DOCUMENTATIE DOWNLOADT, INSTALLEERT OF GEBRUIKT, ACCEPTEERT U DEZE OVEREENKOMST EN HEBT U DEZE VOORWAARDEN GEACCEPTEERD EN ERMEE INGESTEMD. INDIEN U DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NIET ACCEPTEERT, VERZOEKEN WIJ U DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE NIET TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN EN DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE ONMIDDELLIJK (I) TERUG TE STUREN OF TE VERNIETIGEN, OF (II) INDIEN U EEN LICENTIEVERGOEDING VOOR DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE HEBT BETAALD, DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE BINNEN DERTIG (30) DAGEN NA ONTVANGST VAN DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE ONGEBRUIKT AAN MASV OF DE DISTRIBUTEUR VAN WIE U DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE HEBT ONTVANGEN TERUG TE STUREN VOOR TERUGBETALING. DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE WORDEN OOK BESCHERMD DOOR AUTEURSRECHTWETTEN EN INTERNATIONALE AUTEURSRECHTVERDRAGEN, EVENALS DOOR ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSWETTEN. INDIEN U EEN AGENT OF WERKNEMER VAN EEN ANDERE ENTITEIT BENT, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT (I) DE PERSOON DIE DEZE OVEREENKOMST AANVAARDT NAAR BEHOREN GEMACHTIGD IS OM DEZE OVEREENKOMST NAMENS EEN DERGELIJKE ENTITEIT TE AANVAARDEN EN EEN DERGELIJKE ENTITEIT TE BINDEN, EN (II) EEN DERGELIJKE ENTITEIT VOLLEDIG BEVOEGD IS, ALS RECHTSPERSOON OF ANDERSZINS, OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN EN HAAR VERPLICHTINGEN HIERONDER NA TE KOMEN.

1. Definities: In deze overeenkomst:

"Overeenkomst" betekent deze MASV Commerciële Softwarelicentie;

"Concurrent Bandbreedte" betekent de maximale gelijktijdige bitsnelheid van gegevens die in een bepaalde tijdsperiode door een exemplaar van Software kunnen worden verwerkt;

"Vertrouwelijke Informatie" betekent alle zakelijke, marketing-, technische, wetenschappelijke of andere informatie die door MASV openbaar wordt gemaakt of die in de Software en/of Documentatie is opgenomen en die op het moment van openbaarmaking als vertrouwelijk (of een soortgelijke aanduiding) wordt aangeduid, onder vertrouwelijke omstandigheden openbaar wordt gemaakt, of door iemand die een redelijk zakelijk oordeel velt als vertrouwelijk zou worden opgevat;

"Verbinding" elke unieke verbinding die met behulp van de Software wordt verwerkt, waarbij een verbinding wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van de volgende bronnen: VLAN-tag, bron IP-adres, bestemming IP-adres, protocol, bronpoort, en bestemmingspoort;

"Documentatie" betekent de technische publicaties die samen met de Software worden opgesteld en aan U worden geleverd met betrekking tot de installatie en het gebruik van de Software, zoals referentie-, gebruikers-, installatie-, systeembeheerder- en technische gidsen en release notes;

"MASV" betekent MASV Incorporated;

"Licentie String" betekent een reeks door de computer gegenereerde tekens die worden gebruikt om de werking van de Software te regelen;

"Software" betekent de commerciële versie van het binaire en/of bytecode softwareprogramma van MASV Desktop dat (i) aan U ter beschikking wordt gesteld om te downloaden na aanvaarding van deze Overeenkomst, (ii) samen met deze Overeenkomst in een pakket wordt geleverd, of (iii) deze Overeenkomst bevat in zijn installatieprogramma en dat geïnstalleerd wordt na aanvaarding van deze Overeenkomst, en welk binaire en/of bytecode softwareprogramma de opslagmedia bevat die het softwareprogramma bevatten, indien aanwezig, en alle gedrukte, online of elektronische Documentatie;

"Uw Factuur" betekent het factuurdocument dat door MASV of één van haar distributeurs of wederverkopers aan U wordt verstrekt; en

"U" of "Uw" betekent de persoon die de Softwarelicentie verwerft of een entiteit namens wie deze persoon handelt. In het geval van een entiteit omvat "U" elke entiteit die door een meerderheidsbelang met stemrecht de zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door, of onder gemeenschappelijke controle staat met U.

2. Verlening van Softwarelicentie: Onder voorbehoud van de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst en uw betaling van de toepasselijke vergoedingen zoals vermeld in uw factuur, verleent MASV u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, interne licentie voor het gebruik van het aantal kopieën van de Software zoals vermeld in uw factuur voor het verwerken van niet meer dan het aantal Verbindingen zoals vermeld in uw factuur voor elk van deze kopieën van de Software tot aan de beperking van de Gelijktijdige Bandbreedte zoals vermeld in uw factuur voor elk van deze kopieën van de Software. Onder voorbehoud van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst en Uw betaling van de toepasselijke vergoedingen zoals gespecificeerd in Uw Factuur, verleent MASV U een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, interne licentie om zoveel kopieën van de Documentatie te gebruiken als redelijkerwijs nodig is om Uw toegestane gebruik van de Software te ondersteunen. U erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Software wordt beheerst door een Licensing String en dat de door MASV verstrekte Licensing String bepalend is voor de eigenschappen van de Software die U kunt gebruiken, het aantal computers waarop U de Software mag installeren en bedienen en het aantal en de aansluitingen en de hoeveelheid Gelijktijdige Bandbreedte die door de Software verwerkt mag worden. U mag één (1) kopie van de Software maken, uitsluitend voor archiveringsdoeleinden. Alle kopieën van de Software moeten alle handelsmerken, auteursrechtmededelingen, legenda's met beperkte rechten, eigendomsaanduidingen en dergelijke bevatten, precies zoals ze voorkomen op de kopie van de Software die oorspronkelijk aan U is verstrekt. Er worden geen andere rechten op de Software of Documentatie aan U verleend.

3. Beperkingen: De in dit Artikel 3 uiteengezette voorwaarden zullen voorwaarden vormen voor de in Artikel 2 verleende licenties. U zult de Software niet onderwerpen aan reverse engineering, disassembleren, reverse vertalen, decompileren of op enige andere wijze decoderen, behalve voor zover de voorgaande beperking uitdrukkelijk verboden is door de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande een contractuele verplichting tot het tegendeel. U erkent en stemt ermee in dat geen rechten met betrekking tot de broncode van de Software aan U worden verleend. U zult de Software niet distribueren, leasen, verhuren, er een zekerheidsbelang in toekennen, toewijzen of anderszins overdragen, behalve zoals uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is bepaald. U mag geen afgeleide werken van de Software wijzigen of maken of de Software geheel of gedeeltelijk met een ander programma samenvoegen. U zult de Software niet gebruiken of aan derden ter beschikking stellen als onderdeel van een servicebureau, time-sharing service, application service provider offering, software-as-a-service offering of een andere managed service offering. U zult geen informatie over de prestaties, benchmarking of functies van de Software openbaar maken. U stemt er verder mee in geen enkel deel van de Software of Vertrouwelijke Informatie aan derden bekend te maken, over te dragen of anderszins te verstrekken, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst. U mag een Licensing String of enige beperkende maatregelen die met behulp van de Licensing String zijn opgelegd of anderszins in de Software zijn geïmplementeerd, niet uitschakelen of omzeilen, of iets doen om deze uit te schakelen of te omzeilen. U mag een Licensing String niet kopiëren of wijzigen. U mag een door MASV geleverde Licensing String uitsluitend gebruiken in combinatie met de kopie van de Software waarvoor deze is geleverd.

4. Beperkte garanties: MASV garandeert dat de Software substantieel zal werken in overeenstemming met de bijbehorende Documentatie gedurende een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum dat de Software aan u is geleverd. MASV garandeert echter niet dat de Software vrij zal zijn van alle gebreken, fouten of onnauwkeurigheden. MASV garandeert niet dat de Software aan uw eisen zal voldoen. Indien de Software niet in overeenstemming met de garantie zoals uiteengezet in deze Sectie 4 functioneert, zal uw enige verhaalsmogelijkheid, op vertoon van uw aankoopbewijs van een licentie voor de Software, naar eigen keuze van MASV zijn om (i) deze Overeenkomst te beëindigen en de voor de Software betaalde licentiekosten te retourneren, of (ii) de Software te repareren of te vervangen. De beperkte garantie zoals uiteengezet in deze paragraaf 4 is niet van toepassing indien de Software niet op de juiste wijze is geïnstalleerd, wordt gebruikt buiten de reikwijdte van de in deze Overeenkomst verleende licenties, is aangepast, gewijzigd of wordt gebruikt in een andere omgeving dan die welke in de Documentatie wordt gespecificeerd.

5. AFWIJZING VAN GARANTIES: MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE IN PARAGRAAF 4, WORDEN DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN", ZONDER ENIGE VERTEGENWOORDIGING, VOORWAARDEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. ZONDER BEPERKING WIJZEN MASV EN HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ONDERAANNEMERS EN DISTRIBUTEURS ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN, VOORWAARDEN OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, VERHANDELBARE KWALITEIT, NIET-INBREUK, DUURZAAMHEID, TITEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIEN UIT STATUTEN, VERLOOP VAN DE HANDEL, HANDELSGEBRUIK OF ANDERSZINS. BEHALVE INDIEN UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD IN DEZE OVEREENKOMST, IS HET VOLLEDIGE RISICO VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE VOOR UW REKENING. MASV NOCH HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ONDERAANNEMERS EN/OF DISTRIBUTEURS DOEN ENIGE TOEZEGGING EN VERSTREKKEN GEEN VOORWAARDEN EN/OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID VAN DE SOFTWARE EN/OF DOCUMENTATIE OF MET BETREKKING TOT ENIGE INFORMATIE EN/OF GEGEVENS DIE MET BEHULP VAN DE SOFTWARE VERWERKT OF BESCHIKBAAR GEMAAKT KUNNEN WORDEN.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: MASV NOCH HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ONDERAANNEMERS EN/OF DISTRIBUTEURS ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE OF DOCUMENTATIE, OF MET BETREKKING TOT DIENSTEN DIE MASV (INCLUSIEF HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ONDERAANNEMERS EN/OF DISTRIBUTEURS) MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN/OF DOCUMENTATIE AAN U VERLEENT VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, AFHANKELIJKHEID, INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE, SCHADEVERGOEDING ALS STRAF, VOORBEELD OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN GEGEVENS, VERVANGINGS- OF HERSTELKOSTEN, OF ANDERE COMMERCIËLE OF ECONOMISCHE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, BILLIJKHEID, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID) OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSLEER, ZELFS ALS MASV (INCLUSIEF HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ONDERAANNEMERS EN DISTRIBUTEURS) OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF ALS DEZE TE VOORZIEN WAS. DE BEPERKINGEN IN DEZE PARAGRAAF ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE VERMEENDE INBREUK OF HET VERMEENDE VERZUIM AL DAN NIET EEN INBREUK IS OP EEN FUNDAMENTELE VOORWAARDE OF TERMIJN OF EEN FUNDAMENTELE TEKORTKOMING. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DEZE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASV (INCLUSIEF HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ONDERAANNEMERS EN DISTRIBUTEURS) JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, DOCUMENTATIE EN/OF MET BETREKKING TOT DIENSTEN DIE MASV (INCLUSIEF HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ONDERAANNEMERS EN DISTRIBUTEURS) MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN/OF DOCUMENTATIE AAN U VERLEENT, HOGER ZIJN DAN DE LICENTIEKOSTEN DIE U VOOR DE SOFTWARE HEBT BETAALD.

DE AFWIJZING VAN VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN EN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VORMEN EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DEZE OVEREENKOMST. U ERKENT DAT ZONDER DE AFWIJZING VAN VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN EN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, NOCH MASV, NOCH EEN VAN HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS DE IN DEZE OVEREENKOMST VERLEENDE RECHTEN ZOU VERLENEN.

7. Opzegging en beëindiging: Deze Overeenkomst zal voortduren zolang U de Software gebruikt, maar kan eerder beëindigd worden zoals bepaald in deze Paragraaf 7. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door alle kopieën van de Software en Documentatie onder Uw beheer te vernietigen en een certificaat van deze vernietiging te verstrekken aan MASV of de distributeur of wederverkoper van wie U de Software hebt verkregen of door de Software aan MASV of de betreffende distributeur of wederverkoper te retourneren. MASV kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen door U hiervan schriftelijk in kennis te stellen indien een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: (a) U betaalt enig verschuldigd bedrag niet binnen dertig (30) dagen nadat MASV of de desbetreffende distributeur of wederverkoper U schriftelijk van een dergelijke niet-betaling in kennis heeft gesteld; (b) U pleegt een wezenlijke inbreuk op enige niet-monetaire bepaling van deze Overeenkomst, welke inbreuk, indien deze hersteld kan worden, niet hersteld is binnen dertig (30) dagen nadat MASV of haar distributeur of wederverkoper U daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld; of (c) U heeft een niet-herstelbare wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst gepleegd. Bij beëindiging zult U alle kopieën van de Software vernietigen. Naast dit artikel blijven de artikelen met de titel Definities, Beperkte garanties, Afwijzing van garanties, Beperking van aansprakelijkheid, Vergoedingen en belastingen, Titel, Activiteiten met hoog risico, Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid, en Algemeen van kracht, ook na beëindiging van deze Overeenkomst. Geen enkele beëindiging van deze overeenkomst geeft u recht op restitutie van enige door u aan MASV betaalde bedragen of heeft invloed op enige verplichting die u heeft om enige uitstaande bedragen te betalen aan MASV of de distributeur of wederverkoper van wie u de Software heeft verkregen. Na beëindiging door MASV zult u alle kopieën van de Software en Documentatie onder uw beheer vernietigen en deze vernietiging aan MASV certificeren of de Software en Documentatie aan MASV retourneren.

8. Vergoedingen en belastingen: U zult MASV (of de distributeur of wederverkoper van wie u de Software betrekt) de kosten en vergoedingen betalen die in Uw Factuur zijn gespecificeerd binnen de termijn die in Uw Factuur is gespecificeerd. Alle kosten en vergoedingen die in Uw Factuur worden vermeld, zijn exclusief en omvatten geen belastingen, heffingen of soortgelijke lasten die door een regering worden opgelegd ("Belastingen"). U stemt ermee in MASV of de distributeur of wederverkoper (voor zover van toepassing) voor al deze belastingen te betalen of te vergoeden (met uitzondering van belastingen op het netto inkomen van MASV). Indien U zich buiten Canada bevindt, zullen de bedragen die U overmaakt de werkelijk verschuldigde bedragen zijn zonder bronbelastingen of andere aanslagen die opgelegd kunnen worden door autoriteiten in het rechtsgebied waarin U zich bevindt, en welke bronbelastingen of aanslagen door U betaald dienen te worden. Op verzoek zult U MASV of de distributeur of wederverkoper (zoals van toepassing) onverwijld voorzien van certificaten waaruit de betaling blijkt van enige bronbelastingen of andere aanslagen die U mogelijk dient te betalen in verband met Uw betaling van de bedragen die U op grond van deze Overeenkomst verschuldigd bent.

9. Ondersteuning en updates: Deze overeenkomst geeft u niet het recht op updates of verbeteringen van de Software of het recht op het ontvangen van technische ondersteuning voor de Software. Dergelijke updates en andere technische ondersteuningsdiensten, indien beschikbaar, kunnen afzonderlijk van MASV aangeschaft worden in overeenstemming met het technische ondersteuningsprogramma van MASV. Het gebruik van updates of uitbreidingen die worden geleverd op grond van technische ondersteuning die u van MASV ontvangt, is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst. MASV behoudt zich het recht voor om op elk moment Software niet uit te brengen of de uitgave ervan te staken en om prijzen, eigenschappen, specificaties, mogelijkheden, functies, licentievoorwaarden, releasedata, algemene beschikbaarheid of andere kenmerken van de Software te wijzigen.

10. Titel: Alle rechten, aanspraken en belangen (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten) in, op en onder de Software (inclusief alle kopieën daarvan) blijven bij MASV Incorporated en haar licentiegevers.

11. Activiteiten met een hoog risico: De Software is niet fouttolerant en is niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld voor gebruik in of in combinatie met on-line besturingsapparatuur in gevaarlijke omgevingen die een faalveilige werking vereisen, zoals bij de exploitatie van nucleaire installaties, luchtvaartnavigatiesystemen, luchtverkeersleiding of directe levensondersteunende machines. MASV, haar licentiegevers, leveranciers, onderaannemers en distributeurs wijzen uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of impliciete verklaringen, garanties en/of voorwaarden voor dergelijk gebruik van de hand.

12. U.S. Government End-Users: De Software en Documentatie zijn elk een "commercieel artikel" zoals die term is gedefinieerd in FAR 2.101, bestaande uit "commerciële computersoftware" en "commerciële computersoftwaredocumentatie" zoals die termen zijn gedefinieerd in FAR 12.212, en worden uitsluitend als commerciële eindproducten aan de Amerikaanse overheid verstrekt. Eindgebruikers bij de overheid verwerven de in deze Overeenkomst vastgelegde rechten op de Software en Documentatie in overeenstemming met: (i) voor verwerving door of namens civiele agentschappen, de voorwaarden uiteengezet in FAR12.212; of (ii) voor verwerving door of namens eenheden van het Ministerie van Defensie, de voorwaarden uiteengezet in DFARS 227.7202. Het gebruik van de Software en Documentatie wordt verder beperkt door de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Ten behoeve van enig toepasselijk overheidsgebruik zijn de Software en Documentatie uitsluitend ontwikkeld op particuliere kosten en zijn handelsgeheimen van MASV Incorporated voor het doel van enige Freedom of Information-wetgeving of enige andere openbaarmakingswet, -regelgeving of -bepaling.

13. Uitvoerbeperkingen: De Software, Documentatie en verwante informatie zijn onderhevig aan export- en importbeperkingen. Door de Software, Documentatie en/of verwante informatie te downloaden, te installeren of te gebruiken, verklaart en garandeert U dat U zich niet bevindt in, niet onder controle staat van, en geen onderdaan of inwoner bent van een land waarnaar de export van de Software, Documentatie en/of verwante informatie verboden zou zijn door de wetten en/of regelgeving van Canada of de Verenigde Staten. U verklaart en garandeert ook dat U geen persoon bent naar wie het exporteren van de Software, Documentatie of verwante informatie verboden zou zijn door de wetten en/of regelgeving van Canada of de Verenigde Staten. U moet voldoen aan de exportwetten en -voorschriften van Canada en de Verenigde Staten die van toepassing zijn op de Software, Documentatie en verwante informatie, en U moet voldoen aan alle lokale wetten en/of voorschriften in Uw rechtsgebied die van invloed kunnen zijn op Uw recht om de Software, Documentatie of verwante informatie te exporteren, te importeren of te gebruiken, en U verklaart en garandeert dat U hebt voldaan aan alle toepasselijke wetten en/of voorschriften. De Software, Documentatie en verwante informatie zullen niet worden gebruikt voor doeleinden die verboden zijn door exportwetten en/of -regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, proliferatie van nucleaire, chemische of biologische wapens. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vereiste toestemmingen voor elke latere export, import of gebruik van de Software, Documentatie of verwante informatie.

14. Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid: MASV is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van MASV Incorporated in bepaalde landen. Alle MASV-productnamen en -logo's, inclusief MASV, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MASV Incorporated in bepaalde landen. Alle andere bedrijfs- en productnamen en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren in bepaalde landen. De Software wordt gedekt door het U.S. Patent 7,742,501 en andere patenten die in behandeling zijn. U mag geen enkel deel van de Software of Vertrouwelijke Informatie bekendmaken, overdragen of op een andere manier aan een derde partij verstrekken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst.

15. Algemeen: Deze overeenkomst is de gehele overeenkomst tussen u en MASV met betrekking tot de Software en vervangt alle andere overeenkomsten of discussies, mondeling of schriftelijk, en kan niet worden gewijzigd, behalve door een schriftelijke licentieovereenkomst met MASV of een distributeur van MASV. De voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst prevaleren boven eventuele voorgedrukte voorwaarden op offertes, orders, inkooporders of inkooporderbevestigingen en prevaleren boven enige andere communicatie tussen de partijen met betrekking tot de Software en de Software wordt geacht in licentie te zijn gegeven op grond van de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, tenzij U een schriftelijke licentieovereenkomst met MASV of een distributeur van MASV hebt afgesloten, in welk geval de Software wordt geacht in licentie te zijn gegeven op grond van de voorwaarden en bepalingen van een dergelijke schriftelijke licentieovereenkomst. U mag deze overeenkomst niet overdragen, noch vrijwillig, noch van rechtswege, noch anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MASV. MASV kan deze overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving overdragen. Het nalaten van een partij om een schending van een bepaling van deze overeenkomst te claimen, houdt geen verklaring van afstand in van een dergelijke schending of het recht van een dergelijke partij om een volgende schending van een dergelijke bepaling af te dwingen. Indien een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar of onwettig wordt geacht, zal een dergelijke beslissing geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen onder andere omstandigheden of de overige bepalingen van deze Overeenkomst en zullen de overige bepalingen slechts worden hervormd in de mate die nodig is om ze afdwingbaar te maken onder dergelijke omstandigheden. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de provincie Ontario en de wetten van Canada die daarin van toepassing zijn. Geen keuze of conflict van wettelijke regels van enig rechtsgebied zal van toepassing zijn op deze Overeenkomst. U zult alleen gerechtigd zijn om een actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, de Software, Documentatie of diensten die worden geleverd met betrekking tot de Software en/of Documentatie, aanhangig te maken bij een rechtbank in Ottawa, Ontario, Canada, en U stemt in met de jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor een dergelijke actie of procedure. U doet afstand van alle rechten die U kunt hebben of die zich hierna kunnen voordoen om de rechtsbevoegdheid van dergelijke rechtbanken voor een door U ingestelde vordering of procedure aan te vechten. U doet hierbij afstand van elk recht dat U zou kunnen hebben om een juryrechtspraak aan te vragen met betrekking tot een door U aangespannen rechtszaak in verband met deze Overeenkomst, de Software of enige diensten die met betrekking tot de Software worden verleend. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken op deze Overeenkomst wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De Uniform Computer Information Act is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

© Copyright 2019-2022 MASV Inc. De hierin opgenomen informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Laatst bijgewerkt: 22 juni 2021